Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Showline B.V.

Datum: 1 januari 2024

Artikel 1 Toepasbaarheid
1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van ShowLine, alsmede op alle overeenkomsten tussen
ShowLine en opdrachtgever (als hierna omschreven), op grond waarvan ShowLine aan de opdrachtgever één of meer producten levert en/of
verhuurt en/of één of meer bepaalde werkzaamheden en/of diensten verricht.
2) Onder de diensten als bedoeld in lid 1 worden onder meer begrepen het verlenen van audio-, video- en belichtingsfaciliteiten ten behoeve
van radio-, televisie- en theaterproducties alsmede concerten, congressen, productpresentaties en evenementen, een en ander in de ruimste
zin des woords. Daarnaast het (technisch) produceren en coördineren van (gedeelten) van evenementen, concerten, congressen,
productpresentaties, theaterproducties, een en ander in de ruimste zin des woords.
3) Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere (rechts-) persoon, die met ShowLine een overeenkomst is aangegaan of
wenst aan te gaan, en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
4) Onder zaken wordt binnen deze voorwaarden verstaan: hard- en/of software en voorts al hetgeen dat voorwerp van overeenkomst kan zijn,
met inachtneming van de bedrijfsactiviteiten van ShowLine.
5) Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen ShowLine en
opdrachtgever en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst. Eventuele aanvullende voorwaarden van opdrachtgever worden
door ShowLine niet aanvaard, mits een schriftelijke acceptaties daarvan door ShowLine.
6) De Nederlandse tekst van deze voorwaarden prevaleert boven al dan niet beëdigde vertalingen daarvan.

Artikel 2 Aanbiedingen

1) Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Tenzij anders aangegeven zijn aanbiedingen van ShowLine
niet langer geldig dan dertig 30 dagen te rekenen vanaf de datum van de aanbieding.
2) Alle bij een aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig
mogelijk samengesteld. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover dit uitdrukkelijk wordt bevestigd. Details hoeven niet te worden
verstrekt.
3) Binnen een aanbieding gaat ShowLine er van uit dat alle zaken in de gebruikelijke uitvoering geleverd worden en dat alle werkzaamheden op
de normale wijze kunnen worden verricht. Bijzondere eisen en omstandigheden dienen vooraf schriftelijk en voldoende gedetailleerd aan
ShowLine te worden opgegeven. Eventueel kan dit verduidelijkt worden door middel van een locatiebezoek. ShowLine zal dan in de
aanbieding expliciet vermelden of en in welke mate daarmee door ShowLine rekening is gehouden.
4) Aanbiedingen, alsmede door ShowLine (of in opdracht van ShowLine) vervaardigde tekeningen, ontwerpen, schema’s, modellen,
computerprogramma’s en berekeningen zijn eigendom van ShowLine en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
ShowLine niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.
5) ShowLine behoudt zich het recht voor, opdrachten en/of bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 3 Overeenkomst

1) Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ShowLine eerst tot stand nadat ShowLine en de opdrachtgever een opdracht
schriftelijk hebben aanvaard c.q. hebben bevestigd, dan wel door uitvoering van de overeenkomst. Aanvaarding c.q. bevestiging wordt
geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2) Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede afspraken met en/ of toezeggingen die door personeel van ShowLine zijn
gedaan, zijn slechts bindend indien deze door ShowLine schriftelijk zijn bevestigd.
3) Voor leveranciers en/ of werkzaamheden waarvoor gezien hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden,
wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4) Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever uitsluitend te beoordelen door ShowLine
voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
5) ShowLine is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens te presenteren van de opdrachtgever zekerheid te eisen
dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
6) ShowLine is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst alvorens verder te presteren, van de opdrachtgever een voorschot,
van welke grootte dan ook, te verlangen.
7) De opdrachtgever is zonder voorafgaande toestemming van ShowLine niet gerechtigd de uit een overeenkomst voortvloeiende rechten op
door ShowLine te verlenen diensten of op door ShowLine te leveren zaken over te dragen aan derden. Onverminderd het in lid 9 van dit
artikel bepaalde, zal ShowLine in ieder geval deze toestemming niet verlenen indien voor deze overdracht een prijs wordt bedongen.
8) De inzet door de opdrachtgever van door ShowLine geleverde diensten voor co-producties met een of meerdere derde(n) moet door de
opdrachtgever schriftelijk aan ShowLine worden bericht. Jegens ShowLine is uitsluitend de opdrachtgever aansprakelijk voor de volledige
nakoming van de overeenkomst.
9) Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is uitsluitend mogelijk, indien dit schriftelijk geschiedt voor het begin van
uitvoering van het verlenen van diensten en/ of de levering van zaken. Met inachtneming van het hierna bepaalde zullen in geval annulering
te allen tijde alle eventuele gemaakte voorbereidingskosten door ShowLine aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Vindt
annulering plaats eerder dan vijf werkdagen voor het begin van uitvoering van de diensten of levering van de zaken dan is de opdrachtgever,
naast de in de tweede zin van dit artikel bedoelde voorbereidingskosten, een schadevergoeding verschuldigd, welke wordt vastgesteld op
50% van de overeengekomen prijs. Vindt de annulering plaats later dan vijf werkdagen voor het begin van de uitvoering van de diensten of
levering van de zaken dan wordt de schadevergoeding als hiervoor bedoeld de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.
10) De financiële verplichtingen van ShowLine jegens derden, verband houdende met de geannuleerde overeenkomst, welke door ShowLine
moeten worden nagekomen, waaronder begrepen ingekochte of bestelde materialen en/ of ingehuurde apparatuur of technici, zullen
eveneens volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 4 Prijzen

1) Elke prijsopgave geschiedt onder voorbehoud van prijswijziging, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2) Tenzij anders is vermeld, zijn de prijzen van ShowLine:
- gebaseerd op de ten tijde van de aanbiedings- c.q. orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en
overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en overige kosten.
- gebaseerd op levering vanaf het hoofdkantoor van ShowLine.
- exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, overige van overheidswege opgelegde heffingen.
- Exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en transportverzekering vermeld in euro’s. Indien vermeld in een andere
valuta, worden eventueel in het tijdvak tussen offerte en levering optredende koerswijzigingen t.o.v. de euro doorberekend.
3) Indien tevens werkzaamheden zijn overeengekomen is ShowLine bevoegd om eventuele kosten verband houdende met aantoonbare
meerdere of zwaardere werkzaamheden dan voorzien of met het feit dat op andere dan gebruikelijke uren gewerkt moest worden of
vertraging buiten de schuld van ShowLine in de uitvoering van de werkzaamheden, boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen.
Ook is ShowLine bevoegd om de component arbeidsloon te indexeren, en de aldus berekende hogere arbeidskosten in rekening te brengen.
4) Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst meer diensten verlangt dan wel de diensten voor een langere periode
verlangt dan is overeengekome en ShowLine in staat is aan deze wens te voldoen, zal een en ander schriftelijk in een supplement bij de
overeenkomst worden vastgelegd. Pas na ondertekening van het supplement zullen de toegevoegde diensten worden verleend. De
toegevoegde diensten zullen in rekening worden gebracht en dienen te worden betaald overeenkomstig het in artikel 17 bepaalde.

Artikel 5 Oplevertijd en oplevering

1) Onder oplevertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de zaken voor de opdrachtgever ter beschikking
moeten zijn of, indien diensten en/ of werkzaamheden zijn overeengekomen, de termijn waarbinnen deze diensten en/ of werkzaamheden
moeten zijn verricht.
2) De opgave van oplevertijden geschiedt altijd bij een schatting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3) Een overeengekomen oplevertijd gaat pas in nadat alle noodzakelijke gegevens in bezit van ShowLine zijn en de vooruitbetaling, indien deze
van toepassing is, is verricht, dan wel de gevraagde zekerheid door middel van het gevraagde voorschot is verstrekt.
4) ShowLine is verplicht de opgegeven oplevertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is ShowLine is in geen enkel opzicht aansprakelijk
voor redelijke overschrijding daarvan.
5) Overschrijding van de opgegeven oplevertijd verplicht ShowLine niet tot enige vergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de
overeenkomst te annuleren of afname te weigeren.
6) Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering van zaken vanaf het hoofdkantoor van ShowLine.
7) Levering in gedeelten (deelladingen) is steeds toegestaan. Voornoemde deelladingen kan ShowLine afzonderlijk factureren. Dan is de
opdrachtgever verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van deze voorwaarden.
8) Wanneer de zaken na het verstrijken van de oplevertijd door de opdrachtgever niet zijn afgenomen staan zij ter zijne beschikking opgeslagen,
voor zijn rekening en risico. In geval van langdurige opslag als gevolg van het niet op de overeengekomen datum afnemen van zaken is
ShowLine bevoegd opslagkosten in rekening te brengen.
9) Geringe afwijkingen van de geleverde dan wel verhuurde zaken in afmeting, kleur, capaciteit, vorm en verpakking zijn voor de opdrachtgever
nimmer aanleiding de order geheel of gedeeltelijk te annuleren, of gehele of gedeeltelijke betaling te weigeren, dan wel schadevergoeding te
vorderen.
10) De opdrachtgever is verplicht het geleverde dan wel de verpakking terstond bij ontvangst zowel kwantitatief als kwalitatief te controleren. Dit
geldt ook in de situatie genoemd in lid 8 van dit artikel. Eventuele tekortkomingen of beschadigingen dienen overeenkomstig in artikel 14
van deze voorwaarden aan ShowLine kenbaar te worden gemaakt.
11) Indien ook werkzaamheden buiten het hoofdkantoor van ShowLine zijn overeengekomen dient de opdrachtgever er voor zorg te dragen dat
het werk bij aankomst direct kan aanvangen, onder meer door de werkplek goed bereikbaak te maken voor ShowLine zijn personeel en
eventuele aan te voeren materialen. Voorts is opdrachtgever gehouden in de benodigde stroomaansluitingen en degelijk werklicht te
voorzien, eventuele nodige hulpwerktuigen als hijswerktuigen en hoogwerkers ter beschikking te stellen en te zorgen dat geen
werkzaamheden van derden de voortgang van de werkzaamheden van ShowLine zullen belemmeren of vertragen.
12) ShowLine is bevoegd voor realisering van een levering derden (onderaannemers) in te schakelen.
13) Indien uitvoering op verzoek van de wederpartij binnen een kortere termijn dan is overeengekomen plaatsvindt, zijn de daaraan verbonden
extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. ShowLine zal een specificatie van die kosten aan de opdrachtgever doen toekomen.
14) Indien de voorbereiding tot het verlenen van diensten (mede) afhankelijk is van de door de opdrachtgever krachtens de overeenkomst te
verstrekken gegevens, aanwijzingen, documentatie of materialen, waaronder begrepen, scripts, teksten, afbeeldingen, beeld- en
geluidsdragers en dergelijke en de opdrachtgever haar verplichtingen niet tijdig, ongeacht de oorzaak, nakomt, zullen overeengekomen
tijdstippen en tijden waar mogelijk worden gewijzigd. Indien wijziging niet mogelijk is of wijziging tot overschrijding van een fataal termijn
leidt, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren en is het in artikel 3.10 en 3.11 bepaalde van toepassing.

Artikel 6 Verhuur

1) Huurovereenkomsten zijn onderdeel van deze algemene voorwaarden, tenzij dit artikel uitdrukkelijk anders bepaalt.
2) Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘Opdrachtgever’ moet in het voorkomende geval mede ‘Huurder’ worden
verstaan.
3) Onder verhuurder wordt in dit artikel verstaan: ShowLine. Onder huurder wordt in dit artikel verstaan: een (rechts)persoon die apparatuur van
de verhuurder huurt of anderszins van verhuurder ter beschikking krijgt. De huurder is op gelijke wijze als de in de overige artikelen
genoemde ‘Opdrachtgever’ onderworpen aan alle van toepassing zijnde artikelen van de algemene voorwaarden voor levering van zaken en
diensten. Onder apparatuur wordt in dit artikel verstaan: alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio-, video- en belichtingstechniek,
alsmede muziek gerelateerde apparatuur, sfeerlicht (objecten) en overige zaken die verhuurder voor verhuur of overige gebruik beschikbaar
stelt, alsmede alle bijbehorende accessoires, bekabeling, verpakkingsmaterialen, etc.
4) De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor de apparatuur gefabriceerd is. De huurder zal de apparatuur op
een degelijke wijze gebruiken en zal zorgdragen voor een behoorlijke en veilige opslagplaats. Huurder zal te allen tijde aan een door
verhuurder gevolmachtigde toegang geven tot gebouwen of erven waar de apparatuur zich bevindt, teneinde de toestand van de
apparatuur te inspecteren.
5) De huurder zal in geval van diefstal, verlies of schade aan de apparatuur hiervan onmiddellijk melding maken aan de verhuurder met een
uitgebreid schriftelijk meldingsrapport. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of vernielingsschade hiervan direct aangifte doen bij de
politie in de plaats waar de diefstal c.q. vernielingsschade heeft plaats gevonden en een kopie van het proces-verbaal van deze aangifte aan
de verhuurder verstrekken.
6) De huurder zal geen gegevens betreffende door de verhuurder gebruikte onderwerpen en/of constructiemethoden kopiëren, aan derden
tonen of bekend maken.
7) De huurder zal de apparatuur niet aan derden verhuren, in bruikleen afstaan of anderszins ter beschikking stellen.
8) De apparatuur wordt verhuurd voor de periode van minimaal één dag. De huurperiode vangt aan op de dag dat de apparatuur het magazijn
van de verhuurder verlaat en eindigt op de dag dat de apparatuur weer in het magazijn van de verhuurder terugkomt, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
9) Apparatuur wordt vervoerd op rekening en voor risico van de huurder in door de verhuurder verstrekte verpakking.
10) De huurder is zich ervan bewust dat de apparatuur in goede conditie aan hem wordt uitgeleverd. De verhuurder gaat ervan uit dat de
huurder bekend is met de werking van de apparatuur en dat de door de huurder bestelde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor de
apparatuur gehuurd wordt.
11) De apparatuur moet door de huurder bij het magazijn van de verhuurder worden opgehaald en daar worden teruggebracht uiterlijk op de
datum dat de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door het enkele feit van niet-aflevering op
die datum om welke reden dan ook, of in geval van beschadiging van de apparatuur is de huurder in gebreke, zonder dat enige aanmaning of
ingebrekestelling is vereist. De huurder is dan, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder, aan de verhuurder een
schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de huurprijs die hij zou moeten betalen voor het aantal dagen waarmee de overeengekomen
huurperiode overschreven wordt alsmede het aantal dagen dat de schadeherstelling van de apparatuur in beslag neemt, vermeerderd met
50%, onverminderd het recht van verhuurder op volledige vergoeding van de door haar geleden schade. De huurder kan aan deze bepaling
geen recht tot verlening van de tevoren overeengekomen huurperiode ontlenen.
12) De huurder wordt geacht op de hoogte en akkoord te zijn met de door de verhuurder gehanteerde verhuurtarieven. Tenzij anders is
overeengekomen, dient huurder de huurprijs binnen 14 dagen te voldoen, tenzij anders is overeengekomen. De verhuurder is gerechtigd een
waarborgsom van de huurder te eisen en behoudt zich het recht voor om vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom,
evenals de kosten van reparatie en/ of reinigen van de gehuurde apparatuur.
13) De huurder dient het gehuurde gedurende de looptijd van de huurovereenkomst te verzekeren voor schade, verlies en tenietgaan van het
gehuurde.

Artikel 7 Verzekeringe
n
1) Verhuurder heeft de apparatuur verzekerd. In dit verband is het volgende van kracht:
2) Er is een eigen risico van € 5.000,- per schadegebeurtenis. In geval van schade en/of vermissing ongeacht de oorzaak, zal de verhuurder dit
eigen risico bij de huurder in rekening brengen. Met het afsluiten van een huurverzekering, wordt dit eigen risico verlaagd naar € 1.250,- per
schadegebeurtenis. De kosten van de huurverzekering zijn 4% van de gefactureerde verhuurde artikelen (excl. BTW). Indien de huurder
gebruik wil maken van deze huurverzekering dient huurder dit schriftelijk te melden/ te bevestigen aan verhuurder.
3) Het dekkingsgebied van de verzekering is Benelux en Duitsland.
4) Niet verzekerd is verlies, diefstal zonder sporen van braak en diefstal uit een (vracht)auto die onbeheerd is achtergelaten.
5) Verzekeraars van de polis hebben, in geval van schade ontstaan door onachtzaamheid, het recht van regres op de huurder. Huurder blijft te
allen tijde verantwoordelijk voor de apparatuur. Ondanks de all-risk dekking worden, in geval van onachtzaamheid, alle kosten met
betrekking tot de schade verhaald op de huurder.
6) Indien de apparatuur aan een mogelijkerwijs groter risico op schade dan bij normaal gebruik en/ of normale omstandigheden bloot komt te
staan, is de huurder gehouden de verhuurder daarvan tevoren in kennis te stellen en zich ervan te vergewissen of verhuurder in dat geval
bereid is tot verhuur over te gaan, al of niet onder dekking van een aanvullende verzekering. De kosten van een aanvullende verzekering
zullen bij de huurder in rekening worden gebracht.
7) In geval van verlies, diefstal of schade, dient de huurder te handelen volgens het in artikel 6.5 bepaalde.
8) De verhuurder is gerechtigd de schade aan de apparatuur, voor zover die niet door haar verzekeraar wordt gedekt, op de huurder te verhalen.

Artikel 8 Klachtenregeling en beoordelingen

1) Een beoordeling van de te leveren zaken vindt in het algemeen in de fabriek plaats volgens, gelet op de aard der zaken, gebruikelijke
standaardprocedures. Beoordelingen van verrichte werkzaamheden en/ of verrichte diensten geschiedt ter plaatse waar deze zijn uitgevoerd.
2) De opdrachtgever is slechts gerechtigd bijzondere beoordelingen dan wel een beoordeling elders te eisen indien zulks uitdrukkelijk is
overeengekomen.
3) ShowLine draagt er zorg voor dat de door haar te verlenen diensten nauwgezet worden uitgevoerd en de door haar te leveren zaken van
deugdelijke kwaliteit zijn.
4) Betreffende ter beschikking gestelde apparatuur: Indien de dienstverlening betreft het ter beschikking stellen van technische apparatuur en
deze apparatuur functioneert niet naar behoren, voldoet niet aan redelijkerwijs te stellen eisen van kwaliteit of wijkt af van hetgeen is
overeengekomen, zal ShowLine onverminderd het in lid 5 van dit artikel en artikel 13 bepaalde, te zijner beoordeling en voor zijn rekening
voor zo spoedig mogelijk herstel of vervanging zorgdragen. Herstel dan wel vervanging zal voor rekening van de opdrachtgever
plaatsvinden, indien ShowLine aantoont dat een onjuist en/ of onoordeelkundig gebruik dan wel handelen door de opdrachtgever herstel of
vervanging noodzakelijk heeft gemaakt. Is herstel of vervanging redelijkerwijs niet binnen zodanige termijn mogelijk dat het met de
opdrachtgever overeengekomen kan worden bereikt, dan is ShowLine, alsmede de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst voor zover
nog niet uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In dat laatste geval heeft de wederpartij recht op vergoeding van de
aantoonbaar geleden schade, zulks met inachtneming van het in artikel 11 bepaalde. Klachten met betrekking tot ter beschikking gestelde
technische apparatuur worden slechts in behandeling genomen, indien zij uiterlijk 24 uur na de terbeschikkingstelling of, indien een gebrek
uiterlijk niet zichtbaar is, 24 uur nadat het gebrek geconstateerd is of kon zijn, schriftelijk of mondeling en deugdelijk gemotiveerd bij
ShowLine zijn ingediend. Bij gebreke daarvan vervalt ieder recht op nakoming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, mondeling ingediende
klachten dienen uiterlijk binnen twee dagen na de mondelinge klacht schriftelijk te worden bevestigd.
5) Betreffende ter beschikking gesteld personeel: Indien de dienstverlening betreft het ter beschikking stellen van technisch personeel, draagt
ShowLine er zorg voor dat het ter beschikking gestelde en met de bediening van de apparatuur belaste personeel in staat is de uitvoering van
de te verrichten taak te verzorgen. Ten aanzien van de door ShowLine ter beschikking te stellen personeelsleden geldt dat ShowLine bij zijn
keuze zo veel mogelijk rekening zal houden met door de opdrachtgever aan ShowLine verstrekte informatie omtrent de uit te voeren
werkzaamheden, alsmede met de haar bekende hoedanigheden en ervaringen van de in aanmerking komende personeelsleden. ShowLine is
daarbij overigens geheel vrij in deze. Voldoet een beschikbaar gesteld personeelslid van ShowLine volgens de opdrachtgever niet
redelijkerwijs aan deze te stellen eisen, dan zal, binnen vier uur nadat van die ongeschiktheid is gebleken, opdrachtgever ShowLine daarover
met opgaven van de bezwaren inlichten. ShowLine zal in dat geval zo mogelijk – bij beschikbaarheid – het betreffende personeelslid
vervangen. De daardoor veroorzaakte extra reis- en/ of verblijfkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
6) Betreffende de vervaardiging of bewerking van zaken: In geval de verleende diensten betreffende de vervaardiging of bewerking van zaken
zal ShowLine, in geval van verlies of beschadiging van de in vervaardiging of bewerking zijnde zaak, voor eigen rekening voor herstel of
vervanging van de zaak zorgdragen. Indien het verlies of beschadiging van de zaak echter aan de opdrachtgever is te wijten zullen de kosten
van herstel of vervanging voor rekening van de wederpartij komen.
7) Betreffende uitbesteding: ShowLine verplicht zich uitbesteding slechts te laten geschieden onder handhaving van de kwaliteitsnormen van
ShowLine. Indien ShowLine zijn verplichtingen tot het verlenen van diensten geheel of gedeeltelijk heeft uitbesteed is het jegens de
opdrachtgever nimmer tot meer gehouden dan waartoe degene aan wie ShowLine heeft uitbesteed, verder in dit lid te noemen ‘derde’,
jegens ShowLine gehouden is. ShowLine zal zoveel mogelijk bevorderen dat de derde zijn verplichting nakomt en zal daartoe zo nodig – naar
oordeel van ShowLine – voor eigen rekening in rechte betrekken. Acht ShowLine het voeren van een gerechtelijke procedure juridisch of
economisch niet verantwoord, dan zal ShowLine op daartoe strekkende verzoek van de opdrachtgever zijn rechten jegens derde overdragen
aan de opdrachtgever.

Artikel 9 Reparaties en onderhoud

1) Het onder lid 1 t/m 11 van dit artikel bepaalde is bedoeld voor reparaties en onderhoud, voor zover niet voortkomend uit de garantiebepaling
van ShowLine.
2) ShowLine is vrij om verzoeken tot reparatie en/ of onderhoud te weigeren.
3) Indien de opdrachtgever tevoren een schatting van de kosten van de uit te voeren reparatie wenst, zal ShowLine deze naar beste inzicht
verstrekken echter zonder enige verplichting onzerzijds om de reparatie voor het geschatte bedrag uit te voeren. ShowLine zal nimmer een
reparatie uitvoeren tegen overeengekomen vaste prijs.
4) Indien, nadat de reparatieopdracht is verstrekt, de feitelijke kosten de geschatte kosten excessief dreigen te overschrijden of wanneer de
vermoedelijke kosten niet in redelijke verhouding staan tot de waarde van het goed zal ShowLine alvorens de reparatie verder uit te voeren,
overleg plegen met de opdrachtgever. Indien dit overleg niet binnen een redelijke termijn, om welke reden dan ook, heeft kunnen
plaatsvinden zal ShowLine de reparatie alsnog verder uitvoeren.
5) De opdrachtgever is verplicht om de feitelijke kosten van de reparatiewerkzaamheden door middel van contante betaling aan ShowLine te
voldoen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De betalingsverplichting ontstaat op het moment dat de zaken, na
reparatie, ter beschikking van de opdrachtgever staan. ShowLine is gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de geschatte kosten
van de reparatie te verlangen.
6) Gerepareerde zaken staan ter beschikking van de opdrachtgever in het magazijn van ShowLine, alwaar de opdrachtgever zich bij afhalen van
de zaken dient te vergewissen van een goed, dat wil zeggen binnen de grenzen van het nog mogelijke, uitgevoerde reparatie. Op reparaties
zijn geen verdere garantiebepalingen van toepassing, met uitzondering van de gebruikelijke garantie op toegevoegde nieuwe onderdelen,
voor zover het geen elektronische onderdelen betreft.
7) Indien, nadat een reparatie uitgevoerd is, de opdrachtgever de gerepareerde zaak niet binnen 90 dagen ophaalt en betaalt, staat het
ShowLine vrij om de zaak te gelde te maken en de opbrengst, onder aftrek van de reparatiekosten, aan de opdrachtgever over te maken.
8) ShowLine kan de termijn waarbinnen een reparatie uitgevoerd zal worden slechts bij benadering aangeven. De opdrachtgever heeft dan ook
geen recht om bij overschrijding van dat termijn, betaling te weigeren of enige schadevergoeding te vorderen.
9) Onderhoudscontracten kunnen worden afgesloten onder gedetailleerde omschrijving van de onderhoudswerkzaamheden, wederzijdse
verplichtingen en de eventuele garantievoorwaarden. Veelal betreft dit periodieke werkzaamheden tegen een vaste prijs, in welk geval
ShowLine aan de prijsafspraak gebonden is.
10) Vervangende materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld indien uitdrukkelijk bij de opdracht tot
reparatie of onderhoud is overeengekomen.
11) De te repareren of gerepareerde zaak/ zaken bevinden zich bij ShowLine voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 10 Vervoer

1) Indien de opdrachtgever ShowLine – zonder nadere aanwijzingen – verzoekt de zaken te verzenden wordt de wijze van verzending en
verpakking door ShowLine op een zo goed mogelijk manier verzorgd.
2) Het vervoer van zaken geschiedt altijd voor risico en rekening van de opdrachtgever, in door ShowLine verstrekte verpakking.
3) Opdrachtgever draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens het vervoer van het gehuurde, het risico voor verlies of
beschadiging van de apparatuur van het gehuurde. Opdrachtgever is verplicht het gehuurde te verpakken en te laden in overeenstemming
met de aard van het gehuurde en de wijze van transport.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1) ShowLine is uitsluitend aansprakelijk voor directe door de opdrachtgever geleden schade, welke voort zou kunnen vloeien uit
overeenkomsten tussen ShowLine en de opdrachtgever op grond waarvan ShowLine aan de opdrachtgever één of meer producten levert en/
of verhuurt en/ of één of meer bepaalde werkzaamheden en/ of diensten verricht, voor zover in deze algemene voorwaarden bepaald.
2) Met inachtneming van het elders in deze voorwaarden gestelde is ShowLine in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door
onoordeelkundig gebruik van het geleverd of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven
geschikt is.
3) In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tussen ShowLine en de opdrachtgever op grond waarvan
ShowLine aan de wederpartij één of meer producten levert en/ of verhuurt en/ of één of meer bepaalde werkzaamheden en/ of diensten
verricht, is ShowLine slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege
gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van ShowLine voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen
aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirect schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
4) ShowLine is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, voor schade wegens overschrijding van oplevertermijnen als gevolg van
gewijzigde omstandigheden en voor schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de
opdrachtgever.
5) De door ShowLine te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tussen ShowLine
en de opdrachtgever op grond waarvan ShowLine aan de opdrachtgever één of meer producten levert en/ of verhuurt en/ of één of meer
bepaalde werkzaamheden en/ of diensten verricht, beperkt tot 50% van de gefactureerde of factureerbare bedragen (exclusief
omzetbelasting). Indien de betreffende overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan
50% van de in rekening gebrachte facturen (exclusief omzetbelasting) over de laatste zes maanden. De schadevergoeding wegens
toerekenbare tekortkoming bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van ShowLine in de periode van drie maanden
voorafgaande aan het verzuim van ShowLine. De in dit artikellid bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met de door de
wederpartij bedongen en door ShowLine verleende creditnota’s.
6) In geval van een onrechtmatige daad van ShowLine, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor ShowLine rechtens aansprakelijk
gehouden kan worden, is ShowLine slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld.
7) Aansprakelijkheid van ShowLine voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in het vorige artikellid wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
8) Indien en voor zover ondanks het bepaalde in dit artikel van ShowLine enige aansprakelijkheid mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan
ook is deze aansprakelijkheid ten alle tijde beperkt tot het contractsbelang van de desbetreffende overeenkomst, althans tot een bedrag dat
door een verzekering van ShowLine wordt uitgekeerd.
9) Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de opdrachtgever het ontstaan daarvan zo spoedig als
redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij ShowLine heeft gemeld. Elke rechtsvordering van de opdrachtgever jegens ShowLine
vervalt één jaar na de beëindiging en/of voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst waarop de vordering betrekking heeft,
behoudens het geval dat het feit waarop de rechtsvordering is gebaseerd niet binnen dit termijn had kunnen worden geconstateerd. In dat
geval vervalt de desbetreffende rechtsvordering een jaar na het moment waarop bedoeld feit door de opdrachtgever geconstateerd kon of
geconstateerd had moeten worden.
10) De opdrachtgever garandeert ShowLine dat de opdrachtgever toestemming van de auteursrechthebbende(n) heeft om onderdelen waarop
auteursrecht van derden rust op te nemen in haar product en door ShowLine te laten vastleggen op geluid- en/ of beeld- en/ of
informatiedragers.
11) De opdrachtgever vrijwaart ShowLine voor alle schade die ShowLine mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden
met de door ShowLine geleverde zaken of diensten, daaronder begrepen: aanspraken van derden, werknemers van ShowLine daaronder
begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de
opdrachtgever of van onveilige situaties in zijn bedrijf; aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door
ShowLine geleverde producten of diensten die door de opdrachtgever werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging of in
samenhang met eigen producten of diensten van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van
gebruik wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld; alle vorderingen van auteursrechthebbende, voortvloeiende uit een handelen van
ShowLine in het kader van een opdracht van en/ of overeenkomst met de opdrachtgever.

Artikel 12 Verplichtingen en aansprakelijkheid van de opdrachtgever

ALGEMEEN
1) Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ShowLine is het de opdrachtgever niet toegestaan haar eigen of van derden
betrokken personeel en/ of apparatuur in of in combinatie met een door ShowLine ter beschikking gestelde faciliteit te (laten) gebruiken,
indien en voor zover deze middelen ook door ShowLine ter beschikking gesteld hadden kunnen worden en zodanige terbeschikkingstelling
in die situatie gebruikelijk is.
2) ShowLine bepaalt de wijze van verpakking, transport, beveiliging en bewaring van de door ShowLine ter beschikking gestelde technische
apparatuur. De opdrachtgever is gehouden de instructies die ShowLine daaromtrent geeft uit te voeren. De opdrachtgever is aansprakelijk
voor schade aan de door ShowLine ter beschikking gestelde technische apparatuur die is ontstaan als gevolg van een onjuiste uitvoering van
instructies van ShowLine.
BETREFFENDE (NIET) TOEGESTAAN GEBRUIK
1) De opdrachtgever is verplicht aan ShowLine voorafgaand schriftelijke toestemming te vragen voor ieder gebruik dat afwijkt van de normale
omstandigheden waaronder de ter beschikking te stellen en/ of te verhuren zaken/ apparatuur benut wordt en welk gebruik tot tenietgaan,
verlies of beschadiging van zaken, overlast, persoonlijk letsel of overlijden leidt of leidden. Is geen toestemming gevraagd of verkregen, dan is
ShowLine gerechtigd op elk hem goeddunkend tijdstip met onmiddellijke ingang de (verdere) verlening van de desbetreffende dienst op te
schorten, totdat een voor ShowLine aanvaardbaar gebruik is gewaarborgd. Dit recht heeft ShowLine ook indien na verleende toestemming in
de concrete situatie blijkt dat het gebruik alsnog als niet verantwoord moet worden aangemerkt.
2) ShowLine kan haar onder lid 1 van deze sub-artikel genoemde toestemming afhankelijk stellen van de instemming van de opdrachtgever met
het door ShowLine voor rekening van de opdrachtgever laten sluiten van een incidentele (aanvullende) verzekering op de door ShowLine
gesloten verzekering tegen standaardrisico’s.
3) ShowLine is vrij om haar moverende redenen haar onder lid 1 van dit sub-artikel bedoelde toestemming te weigeren. Een weigering geeft de
opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en/ of ontbinding van de overeenkomst, vermindering van de overeengekomen vergoeding
of enige andere maatregel.
4) Ook na verleende toestemming door ShowLine blijft uitsluitend de opdrachtgever voor het gebruik van de desbetreffende faciliteit(en)
verantwoordelijk en draagt de opdrachtgever het risico in die aangelegenheid. De opdrachtgever is zowel jegens ShowLine als jegens derden
aansprakelijk voor niet of niet volledig door verzekering gedekt verlies, schade, overlast, letsel of overlijden ontstaan door of in verband met
een gebruik als onder lid 1 van dit sub-artikel bedoeld, en vrijwaart ShowLine in deze aangelegenheid.
5) De onder lid 1 t/m 3 van dit sub-artikel bedoelde toestemmingen, weigeringen en beslissingen kunnen namens ShowLine worden gegeven
respectievelijk genomen door de ter plekke aanwezig, al dan niet ter beschikking gestelde, bevoegde functionaris van ShowLine. Indien
ShowLine toestemming weigert zal zulks schriftelijk gemotiveerd geschieden.
BETREFFENDE TECHNISCHE APPARATUUR
1) Het is de opdrachtgever niet toegestaan door ShowLine ter beschikking gestelde en/ of verhuurde technische apparatuur voor een andere
doel te gebruiken dan waarvoor deze ter beschikking gesteld is, aan derden te verhuren, dan wel om niet in gebruik af te staan, te verpanden, 
dan wel deze anderszins te bezwaren of te vervreemden. Bij overtreding van dit verbod is ShowLine gerechtigd de overeenkomst direct
tussentijds zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en de beschikbaar gestelde apparatuur terug te nemen.
De opdrachtgever verleent ShowLine hiertoe nu voor alsdan de bevoegdheid haar gebouwen en terreinen te betreden. De opdrachtgever zal
de apparatuur op een correcte manier gebruiken en deze bij het einde van de overeenkomst in dezelfde staat als waarin deze werd
ontvangen aan ShowLine terug geven.
2) Indien derden rechten doen gelden op ter beschikking gestelde en/of verhuurde technische apparatuur, daaronder begrepen het leggen van
beslag, is de opdrachtgever verplicht ShowLine direct schriftelijk van deze aanspraken in kennis te stellen.
BETREFFENDE TECHNISCH PERSONEEL
1) De opdrachtgever is niet gerechtigd de door ShowLine ter beschikking gestelde personeelsleden andere werkzaamheden te laten verrichten
dan waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. De opdrachtgever is niet gerechtigd deze personeelsleden te werk te stellen op (een) andere
dan overeengekomen tijd(en) en plaats(en).
2) De opdrachtgever is niet gerechtigd de aan haar ter beschikking gestelde personeelsleden aan derden ter beschikking te stellen.
3) De opdrachtgever is verplicht de voor de ter beschikking gestelde personeelsleden geldende CAO in acht te nemen.
4) De opdrachtgever is verplicht haar aansprakelijkheid ingevolge de artikelen 6:170 en 6:171 BW ten aanzien van ter beschikking gestelde
personeelsleden te verzekeren en verzekerd te houden voor de periode dat personeel door ShowLine ter beschikking gesteld wordt.

Artikel 13 Overmacht
1) Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld,
noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt zoals beschreven in artikel 6:75 BW.
2) In geval van overmacht heeft ShowLine het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel
de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat ShowLine daardoor tot enige schadevergoeding gehouden
zal zijn.
3) Indien door overmacht de levering meer dan drie maanden vertraagd wordt, dan kunnen beide partijen een regeling treffen over de
ontbinding van de overeenkomst, in ieder geval inhoudende een vergoeding van de door ShowLine gemaakte kosten.
4) Indien ShowLine bij het intreden van een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst voortvloeiende verplichtingen
heeft voldaan is ShowLine gerechtigd de reeds verrichte prestaties afzonderlijk te facturen en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te
voldoen binnen 14 dagen, indien nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Deze werkzaamheden/ facturering kunnen worden
gezien als een afzonderlijke transactie.

Artikel 14 Reclames

1) Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, dienen reclames binnen acht dagen na (af-)levering van zaken, ofwel nadat
werkzaamheden en/ of diensten zijn verricht, aan ShowLine schriftelijk kenbaar gemaakt worden.
2) Indien de reclame door ShowLine gegrond wordt bevonden, is ShowLine uitsluitend verplicht tot kosteloos herstel ofwel vervanging van de
ondeugdelijke (delen van) zaken ofwel het verbeteren van de werkzaamheden, zonder dat de opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen
gelden op welke vergoeding dan ook. Alle vervangen zaken worden eigendom van ShowLine. Ondeugdelijke zaken dienen direct vrachtvrij
aan ShowLine te worden opgestuurd.
3) Reclames over facturen dienen, ingeval deze gelijk met de zaken aan de opdrachtgever worden overhandigd, direct aan ShowLine kenbaar
worden gemaakt. Indien de facturen worden verzonden, dan dienen reclames over die facturen binnen acht dagen na factuurdatum
schriftelijk bij ShowLine te worden ingediend.
4) Na het verstrijken van de termijnen, genoemd in de leden 1 en 3 van dit artikel, wordt de opdrachtgever geacht de geleverde zaken,
respectievelijk de verrichte werkzaamheden en/ of diensten, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet
meer in behandeling genomen. Het indienen van een reclame ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn elders in deze voorwaarden
omschreven betalingsverplichtingen jegens ShowLine.

Artikel 15 Garantie

1) Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert ShowLine door ShowLine verrichte werkzaamheden en/ of diensten,
alsmede door ShowLine geleverde nieuwe zaken tegen materiaal- en fabricagefouten, gedurende een periode van twaalf maanden.
2) ShowLine garandeert dat alle door ShowLine geleverde nieuwe zaken, hun aard in aanmerking genomen, voldoen aan normale eisen van
bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid en dat de montage- en installatiewerkzaamheden worden uitgevoerd naar de eisen van
deugdelijk vakwerk en in overeenstemming met de daarvoor geldende voorschriften. Ten aanzien van zaken welke niet door of vanwege
ShowLine zijn vervaardigd, wordt de omvang van de garantie bepaald door de garantie van de betreffende leverancier(s).
3) Herstel buiten het kader van deze garantie zal door ShowLine in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
4) Al de garantieverplichtingen van ShowLine vervallen indien de zaken niet overeenkomstig hun bestemming of onoordeelkundig zijn of
worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht dan
wel nummers of plombes zijn verminkt of verwijderd.
5) Indien blijkt dat de opdrachtgever ten onrechte aanspraak heeft gemaakt op garantie, zijn alle onderzoeks- en bijkomende kosten voor zijn/
haar rekening.
6) Volledige garantiebepalingen zijn uitsluitend van toepassing binnen Nederland. Garantiebepalingen met betrekking tot vervanging en/ of
herstel van apparatuur of onderdelen buiten Nederland vinden toepassing voor de kosten van vervanging en/ of herstel tot ten hoogste het
bedrag dat deze bij uitvoering in Nederland zou zijn geweest.
7) In afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald gelden voor tweedehands zaken de navolgende bepalingen: tweedehandszaken zijn zaken die
als demonstratie- of showroommodel hebben gediend dan wel (anderszins) zijn gebruikt. Daarnaast wordt er van tweedehands zaken
uitsluitend een redelijke werking gegarandeerd op het moment van aflevering en worden geen garantiebepalingen of aansprakelijkheid
aanvaard.

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud

1) ShowLine blijft eigenaar van alle aan de opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien
ShowLine in het kader van (verkoop) overeenkomsten ten behoeve van de opdrachtgever door de opdrachtgever te vergoeden
werkzaamheden en/ of diensten verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat de opdrachtgever ook vorderingen betrekking hebbende
op deze werkzaamheden en/ of diensten van ShowLine geheel zijn voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen,
die ShowLine tegen de opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen
jegens ShowLine.
2) Zolang het eigendom niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig recht daarop
verlenen.
3) Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van de opdrachtgever
bevinden, verplicht de opdrachtgever zich op eerst daartoe strekkend verzoek van ShowLine zijn/ haar medewerking te verlenen aan het
(doen) vestigen van een pandrecht als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in art. 3:92 lid 2 BW
vermelde, die ShowLine uit welken hoofde dan ook tegen de opdrachtgever mocht hebben.
4) De opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar
eigendom van ShowLine te bewaren.
5) De opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede
tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan ShowLine op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van
de opdrachtgever op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekering zullen, zodra ShowLine dit verzoekt, door de
opdrachtgever aan hem worden verpand op de wijze, aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van ShowLine
op de opdrachtgever.
6) Indien de opdrachtgever in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ShowLine tekortschiet of ShowLine goede grond geeft te
vrezen dat hij in die verplichtingen tekort zal schieten, is ShowLine gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te
nemen.
7) Na terugneming zal de opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, tot een maximum van de oorspronkelijk koopprijs,
verminderd met de kosten die ShowLine door en voor terugneming heeft gemaakt.

Artikel 17 Betaling

1) Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling netto te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking
middels storting of overmaking op een op de factuur vermelde bankrekening, binnen de door ShowLine gestelde termijn doch uiterlijk
binnen 30 dagen na factuurdatum. De door de bank aangegeven valutadatum is bepalend en wordt als betalingsdatum aangemerkt.
2) Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, alsmede van de door ShowLine
gemaakte invorderingskosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, ook als de opdrachtgever
vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
3) In gevallen dat de opdrachtgever:
- in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag
op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom belegd;
- komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
- enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;
- nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
- overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling
van zijn bedrijf
- heeft ShowLine door het enkel plaatsvinden van één der genoemde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden
te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te
schorten, hetzij enig bedrag, verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door ShowLine verrichte diensten en/ of
werkzaamheden en/ of leveringen, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen,
onverminderd heeft ShowLine recht op vergoeding van kosten, schaden en interest.
4) ShowLine is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat door de opdrachtgever (aanvullende) zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van
haar verplichting. Het niet voldoen aan een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning van ShowLine geeft ShowLine het recht de
(resterende) vordering onmiddellijk op te eisen dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang
ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van ShowLine op schadevergoeding.
5) Indien de opdrachtgever zowel debiteur alsook crediteur is van ShowLine, is ShowLine gerechtigd tot verrekking van haar schuld.

Artikel 18 Rente en Kosten

1) Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf de
factuurdatum een rente van tenminste 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag, tevens wanneer er
uitstel van betaling is overeengekomen.
2) Alle te maken gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever, ook voor zover deze kosten uitgaan
boven hetgeen op basis van de wettelijke regels betreffende proceskosten verschuldigd zou zijn. De buitengerechtelijke kosten bedragen
tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente en kosten, door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van
€ 250,-.

Artikel 19 Dienstverlening en adviezen

1) Ten aanzien van overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/ of het verrichten van diensten is, indien opgesteld, het
projectvoorstel en/ of de projectbeschrijving als tussen partijen overeengekomen bepaald voor de inhoud en omvang van de door ShowLine
te verrichten werkzaamheden en/ of diensten.
2) Adviezen worden door ShowLine naar beste kennis van zaken aangegeven. ShowLine aanvaardt echter, met inachtneming van het bepaalde
in artikel 11 van deze voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor (mondeling of schriftelijk) gegeven adviezen onder meer betreffende, doch
niet beperkt tot, adviezen omtrent de door de opdrachtgever in te schakelen derden en/ of aan te schaffen materialen/ zaken.
3) ShowLine’s advies kan de afnemer c.q. opdrachtgever nimmer ontheffen van de plicht tot eigen onderzoek van de te leveren zaken op hun
geschiktheid voor het beoogde doel. Hetzelfde geldt voor gegevens omtrent samenstelling van zaken en toepassingsmogelijkheden.

Artikel 20 Geheimhouding

1) Onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden zijn partijen verplicht, hetzij gedurende de looptijd van een overeenkomst, hetzij daarna,
vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt geheim te houden en deze op geen enkele wijze aan derden bekend te maken en/of in
gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking is gesteld. Onder derden wordt verstaan alle
personen werkzaam in de organisatie van partijen die niet noodzakelijkerwijs op de hoogte dienen te worden gesteld van de informatie.
2) Onder vertrouwelijk informatie in de zin van deze voorwaarden dient te worden verstaan: alle schriftelijk, mondelinge of op andere wijze
direct of indirect verstrekte informatie die als zodanig is aangeduid en/ of waarvan de opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze vertrouwelijk is alle product-, marketing-, klant-, en/ of overige bedrijfsgegevens die als zodanig zijn aangeduid en/ of
waarvan de opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, ongeacht de wijze waarop deze zijn
verstrekt alle documentatie, data, tekeningen, benchmark testen en/ of gegevens, specificaties, objectcodes, sourcecodes,
productiemethodes, technologieën en/ of overige informatie welke verstand houdt met door ShowLine, dan wel door ShowLine in te
schakelen derden, ontwikkelde of te ontwikkelen software die als zodanig is aangeduid en/ of waarvan de opdrachtgever weet of
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is, ongeacht de wijze waarop deze is verstrekt. Iedere kopie in welke vorm dan ook
van het voorafgaande.
3) De verplichtingen van de opdrachtgever gelden niet ten aanzien van vertrouwelijke informatie waarvan hij kan aantonen dat deze van
algemene bekendheid en/ of voor het publiek toegankelijk is of deze al bij haar bekend was en niet onderhevig aan enig geheimhoud
verplichting voordat deze door ShowLine aan hem worden verstrekt.

Artikel 21 Toepassing van recht en geschillen

1) Op al de aanbiedingen en overeenkomsten van ShowLine, alsmede op de uitvoering daarvan door ShowLine, is uitsluitend het Nederlandse
recht van toepassing.
2) Alle geschillen zullen in eerste instantie worden beslecht door de binnen het vestigingsgebied van ShowLine bevoegde rechter.
3) Het in het vorig lid van dit artikel bepaalde laat onverlet ShowLine recht om een geschil voor te leggen aan de volgens de normale
competentieregels bevoegde rechter.

Artikel 22 Wijzigingen of aanvullingen van deze voorwaarden

1) ShowLine heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
2) Wijzigingen en/ of aanvullingen zullen van kracht worden nadat deze ter kennis van de opdrachtgever zijn gebracht en hebben geen
terugwerkende kracht.
3) Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn en/ of haar rechtsgeldigheid verliest, heeft dit geen invloed op de
overige bepalingen der algemene voorwaarden en zijn partijen gehouden zo spoedig mogelijk een nieuwe bepaling vast te stellen, waarvan
de strekking zo dicht mogelijk ligt bij ‘oude’ bepaling